Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa

Kodeks Postępowania

W Todofurniture, S.L. posiadamy Kodeks Postępowania, który stanowi podstawę zapewniającą odpowiedzialne zarządzanie i etyczne zachowanie członków organizacji podczas wykonywania swojej działalności zawodowej. Kodeks ten zawiera wartości korporacyjne i wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania, określone poprzez zasady i zobowiązania, i stanowi wyraz tego, że firma stawia świadomie na etyczne i przejrzyste zarządzanie, jako sposób na konsolidację swojego wizerunku korporacyjnego i polepszenie reputacji. Wspomniane zasady, zarówno te odnoszące się do Społecznej Odpowiedzialności firmy jak i Etyki Firmy brzmią następująco:

Zasady Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa:

 1. Zobowiązanie na rzecz dobrego kierowania, uczciwego postępowania i dialogu.
 2. Zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, dochodowości i doskonałości.
 3. Zobowiązanie wobec naszych pracowników.
 4. Zobowiązanie wobec naszych klientów.
 5. Zobowiązanie wobec naszych dostawców i podwykonawców.
 6. Zobowiązanie wobec naszych dostawców i zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 7. Zobowiązanie wobec środowiska: efektywność ekologiczna i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
 8. Zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa i doskonałości.
 9. Zobowiązanie na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

Zasady Etyki Firmowej:

 1. Zgodność z prawem.
 2. Uczciwość i obiektywizm w działaniach biznesowych.
 3. Szacunek dla osób.
 4. Ochrona zdrowia i integralności fizycznej.
 5. Ochrona środowiska naturalnego.
 6. Skuteczne zarządzanie.
 7. Używanie i ochrona informacji.
 8. Jakość i bezpieczeństwo.

Niniejszym zobowiązujemy się też do poszanowania i przestrzegania zasad dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Zasadach Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencjach i Zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i całym ustawodawstwie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym obowiązującym i związanym z jakimkolwiek obszarem działań firmy.

Kontakt

Aby otrzymać Kodeks Postępowania prosimy o kontakt:

 1. Pocztowy, na adres:
  Todofurniture, S.L.
  Secretaria del Comité de Vigilancia del Código de Conducta Calle Tavern, 61, Bajos
  CP 08006 Barcelona
 2. Pocztą elektroniczną, na adres:
  [email protected]

Tym samym, w celu złożenia skargi lub przedstawieniu sugestii dotyczącej Kodeksu Postępowania, należy wysłać następującą informację poprzez wybrany kanał kontaktowy (1) lub (2):

(*) „Zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999, z 13 grudnia, o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że wszystkie dane osobowe podane w niniejszym formularzu skargi lub sugestii staną się częścią naszego archiwum Skarg i Sugestii, stworzonego przez Todofurniture, S.L. i zarejestrowanego w Rejestrze Ochrony Danych zależnego od Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w celu utrzymania obecnej relacji zainicjowanej przez niniejszy formularz, a także wysłania dalszych komunikatów związanych ze wspomnianą sugestią lub skargą. Przekazanie wymaganych danych jest obowiązkowe, a odmowa ich dostarczenia zakłóci utrzymanie obecnej relacji, a także uniemożliwi przesłanie kolejnych komunikatów związanych z treścią przedstawionej sugestii lub złożone skargi. W celu skorzystania z prawa do dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prosimy o kontakt z TODOFURNITURE, S.L., Calle Tavern, 61, Bajos, 08006, Barcelona poprzez list polecony lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] We wspomnianej korespondencji należy podać z jakiego rodzaju prawa pragnie skorzystać nadawca oraz dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu w celu akredytacji faktu, że petycja jest przedstawiona przez osobę zainteresowaną”.

Subskrybuj nasz Newsletter!

coupon

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymasz kupon zniżkowy o wartości 24 zł* na następny zakup większy od 400 zł.

Nie dotyczy produktów Outlet, objętych Likwidacją lub Promocjami Specjalnymi. Tylko zakupy online. Nie dotyczy rejestracji jako firma z branży lub sklep.

Dziękujemy za rejestrację.
Za kilka minut otrzymasz e-maila ze zniżką.

Sprawdź zawartość folderu Spam, jeśli nie otrzymałeś wiadomości.

Valoraciones